Aust Ch Shadgus Gordon (Jordon)

 

Shadgus Gordon at Toowoomba Royal 2009, age 19 months


Jordon at the 2009 Dane Show